FlowFactory – rozvíjení dokonalosti

Každá situace, každý člověk a každá překážka jsou na naší cestě právě proto, že v tuto chvíli jsou pro náš další růst a rozvoj nezbytné. Čelíme jim proto, abychom se něco dalšího o sobě či řízení firmy a podnikání naučili, něco pochopili, abychom zdolali další překážku. Pokud se zaměříme na odstraňování nedostatků, budeme vidět stále nedostatky a práce nás nebude naplňovat. Pokud pochopíme dokonalost toho, co se v naší firmě děje, pak budeme rozvíjet sami sebe a zároveň s tím i celou organizaci. Vše souvisí se vším. FlowFactory je koncept rozvíjení dokonalostosti.

„Jsme tím, co opakovaně děláme. Dokonalost není čin, ale zvyk.“ Aristoteles


more-about

Jak to funguje?

FlowFactory od "a do z"

Co dělá FlowFactory jinak?

Mnoho let jsem ve své práci opakovala stále stejnou chybu – zaměřovala jsem se na nedostatky a ty jsem se snažila opravovat. A protože zákon přitažlivosti chápal moji potřebu, pokaždé přišel další nedostatek a tak „opravování“ nikdy nemohlo skončit. Dokonalost byla nedosažitelná. Každý člověk, který stál v cestě „dokonalosti“ musel být postupně „opraven“ nebo „odstraněn“. To je běžná praxe v 90% firem. Konflikt vidíme v druhých. Nedostatky nepovažujeme za nedostatky sebe ale těch „druhých“. Chceme opravovat ostatní, jejich myšlení, chování, procesy, motivaci, chápání a přístup k práci ale nejsme ochotni se dívat na tyto lidi a situace jako na zrcadlo sebe a svého stylu řízení firmy. Nejsme ochotni přiznat dokonalost této situace a učit se z ní, chceme jen změnit na druhých to, co se nám nelíbí.  Přitom stačí změnit úhel pohledu, přijat situaci jako „dokonalou“ a změníme se my sami – náš řídící styl, naše schopnosti, naše nefunkční vzorce chování, naše nesrozumitelné příkazy či nejasné cíle apod.

Pokud totiž začneme vnímat každou situaci v naší firmě a na našem pracovišti jako dokonalé zrcadlo, uvidíme ty nekrásnější příležitosti k růstu, učení se, budeme získávat nejen dobrý pocit ze sebe samého, ale k velkému překvapení všechno ostatní nás bude následovat – naše výsledky, naši lidé, naši zákazníci. Každá změna musí začínat u položení si základní otázky: „Co je na této situaci či osobě dokonalé a co se z ní mohu dozvědět o tom, co potřebuji změnit, abychom dosáhli úspěchu“. 

Co vám pomůže FlowFactory změnit:
 • firemní procesy  – vizuální popis procesů ve vaší firmě nebo Vás samotného pomáhá rychle identifikovat problémy, které vznikají špatným přenosem informací či dat a neprovázaností systému. Naleznete „díry“ které vám brání při práci v efektivitě a způsobují komunikační problémy či nedostatečnou kvalitu.
 • strategie, struktura, odpovědnosti - podívejte se na způsob, jak Vy sám, Vaši lidé nebo celá firma naplňuje v praxi firemní strategii, jak máte provázané výsledky lidí na výsledky firmy, jak celá struktura a odpovědnosti bortí nebo naopak pozvedávají strategii, kterou jste ve firmě přijali a kterou jste se rozhodli naplňovat.
 • převedení strategie do praxe (- často firmy utratí velké částky na analýzy či definování strategií, které zůstanou na papíře. K tomu, aby začaly fungovat, je třeba provést proces převedení strategie do praxe – tzn. do řízení, do kompetencí, do měřítek, do procesů, do informačního systému, do reportingu, do hodnocení. Je to mnohem důležitější část práce než samotná definice strategie a přesto v ní většina firem selhává. Začněte od horního patra a úspěšně přeneste strategii až do nejnižších příček organizace.
 • motivační hodnocení práce - co odměňujete, to dostáváte. Nejzákladnější princip, který funguje 100% ale který souvisí i s dalšími aspekty pro úspěch nezbytnými jako jsou data, zpětná vazba, měřítka, komunikace výsledků, učení se a motivace jako aspekt hodnocení práce apod.
 • firemní mentor – supervize a mentorování – užitečný způsob rychlé zpětné vazby, která Vám pomůže vidět v zrcadle vše, co potřebujete vidět, pokud usilujete o rozvíjení dokonalosti
Přínosy FlowFactory přístupu pro manažery a majitele firem:
 • firma i manažer mohu být zdraví a bez stresu - podívejte se kreativně na své současné procesy, stereotypy, manažerské návyky a přesvědčení, zasmějte se tomu a změňte to
 • změny mohou být přínosné a trvalé - začněte realizovat ve firmě změny, které začnou u vašeho stolu a pak je posouvejte ze dveří dál a dál. Uvidíte rychlé až okamžité odezvy, které budou trvalé a neodezní vaším odchodem z kanceláře
 • vedení lidí může být zábavné a svěží - přijměte myšlenku dokonalosti každého člověka, který vás něco učí o sobě samém a svých přístupech k vedení lidí či motivaci tohoto člověka zaměstnávat nebo nezaměstnávat a dokážete na poli vedení lidí neobyčejných úspěchů
 • být vysoko může být příležitost, jak předat kompetence a odpovědnost lidem a umožnit jim přinášet vám výsledky - nebojte se toho, že nikdo není tak dobrý jako Vy, zákon rezonance říká, že jen to, co si o svých lidech ve skutečnosti myslíte od nich můžete dostat – tak to klidně změňte, pokud se Vám to nelíbí, udělejte z nedokonalých zaměstnanců dokonalé
 • porady mohou být rychlé, přehledné, přínosné a efektivní - objevte cesty, jak zlepšit komunikaci a spolupráci pomocí jasného obsahu porad, které pomáhají zlepšovat výsledky a nikoliv plýtvat časem a energií
 • práce může být jako sport - najděte cestu, jak dosáhnout v práci i životě zázraků, které vás budou bavit a budete si užívat stejně jako na fotbalovém stadionu

Organizační a procesní obraz firmy

Už Platón prohlásil, že: „Hodinou hry můžete zjistit o člověku více, než rokem konverzace.“  A stejně tak je to s analýzami a audity ve firmě. Vytvořením VIZUÁLNÍHO OBRAZU firmy či jejích procesů o ní můžete zjisit víc, než obsáhlým auditem a tlustými popsanými zprávami.

Často se firmy snaží realizovat změny bez celkové koncepce a zapomínají na to, že každý problém se zpravidla projevuje v jiném čase a jiném místě organizace, než kde vznikl. Proto je zavádění změn do firmy plýtváním času a financí, pokud předtím nevytvoříme provázaný obraz organizace a jejich procesů. Takový interaktivní obraz zobrazí mnoho vazeb formou diagramů, které v každodenní praxi zůstávají našemu oku utajeny. Můžete získat kompletní přehled o provázanosti procesů a činností na organizační strukturu, IS, funkční či nefunkční vazbě výkonnosti na odměňování, riziková místa ve struktuře, strategii či procesech firmy“. 

procesy obrázek

Design a redesign – strategie, struktura a procesy

Když vidíte na vlastní oči a jednodušše celostní obraz toho, co se ve vaší firmě či procesech děje, nebo naopak neděje a mělo by se dít, velmi efektivně můžete navrhovat změny ať ve strategii, procesech či organizační struktuře.  Z vizuálního modelu firmy tak můžete přistoupit k designu toho, co chybí nebo redesignu toho, co už změnu vyžaduje. Všechny změny je pak možné řídit jako koncepční projekt včetně projektového plánu, termínů a osob.

Chcete trvalou změnu v organizaci? Pak rozhodně realizujte změny uváženě, koncepčně a s vědomím toho, co a kde změna má ovlivnit. 

Design a redesign strategie, struktury a procesů je vhodný pro firmy, které mají vlastní zaměstance a existují již nějakou dobu na trhu. Není vhodná pro drobné ponikatele a OSVČ.

Ověření změn a převedení do praxe

Dramatický počet dobrých záměrů ve firmách končí tím, že nejsou systematicky a dlouhodobě zaváděny do praxe a tak postupně „vyšumí“. Lidé si řeknou: „zase se nic nestalo, jako vždy.“ Ztrácíte tak důvěru a nevědomky zavádíte ve firmě pasivitu a nezájem o změny k lepšímu. Lidé přestávají věřit tomu, že je možné cokoliv změnit a proto se zapojují čím dál méně, nebo jen na oko.

Převedení do praxe a ověření účinnosti je naprosto zásadní krok v rámci realizace všech firemních projektů a je nutné mu věnovat čas, kapacity, peníze a úsílí. Metodou Kaizen (malými krůčky k velkým výsledkům) můžet postupně a nenásilně všechny navržené změny zavést do praxe jednotlivých lidí a ověřit, co funguje či na čem je třeba ještě pracovat. Jedná se o postupný a dlouhodobější proces s vytvářením řídích a procesních návyků.

Motivační hodnocení práce na základě skutečné výkonnosti

Kdysi někdo moudrý řekl: „Ukažte mi váš systém odměňování ve firmě,  a já vám řeknu, jak se vaši lidé chovají“. Bohužel si nevzpomínám kdy, ani kde jsem to četla, ale neznám nic lepšího na téma odměňování a motivace ve firmách. Schopní pracují méně a hůře, pokud nejsou odlišení od těch méně schopných a méně výkonných, slabí nemají motivaci se učit a zlepšovat, protože jim chybí zpětná vazba a nevýkonní hodně kafrají, ale drží se organizace zuby nehty, protože vědí, že jinde by se tak dobře neměli. To je výsledek tam, kde firma skutečně nepřemýšlí o tom, jak motivovat a pracovat s lidmi.

V prvním kroku se snažíme poznat a pochopit celou organizaci a jeji chování prostřednictvím grafické analýzy firemních procesů. Často si tak vyjasníme nejen účely procesů a jejich KPI, ale také kompetence pracovníků, jejich přehled o fungování celé organizace, vazeb na ostatní oddělení, zákazníka apod. Na základě těchto zjištění s identifikovanými slabými či kritickými místy v procesech můžeme vytvořit smysluplné vedení pracovníka, řízení jeho procesu, návrh na jeho zlepšování. Motivační systém, který umožní schopným uspět, slabým se zlepšit a neschopnými odejít nebo změnit způsob, je přirozeným vyústěním této komplexní metodiky. Samozřejmě vyžaduje zavedení pravidelné komunikace ve vedení lidí, zpětné vazby, správnému hodnocení výsledků práce apod. Co zákazník, to originál. Nepracuji s univerzální metodikou pro implementaci motivačních nástrojů ve firmě. Vše se odvíjí od firemní kultury, strategie a současného nastavení organizace.

Můj příběh

Změna není těžká, jen s ní neumíme pracovat, pojďte změnit vaši práci či firmu a užít si to

Milí zákazníci, nevěřte tomu, že změna je těžká a že lidé se změnám brání. Nevěřte ani tomu, že strategické řízení je náramně složitá věc určená jen pro ty velké a bohaté. Zázrak nespočívá ve správné implementaci správné metody, ale spočívá v nalezení nejvhodnější individuální cesty,  praktického uchopení, výběru jednoduchých nástrojů a správného druhu motivace.

A taky nevěřte tomu, že když máte s někým problém, že vás se to netýká a změnit se musí ti druzí. Nemůžete změnit to, co dělají druzí, ale můžete změnit to, jak na události reagujete a v jaké příležitosti je transformujete. Budete ohromeni, co vše dokážete změnit a jaké prostředí a výsledky vás začnou obklopovat.

Proč některé změny bolí a jiné ne

Všimli jste si někdy s jakou radostí, entuziazmem a očekáváními realizujeme ve svém životě obrovské  a pro nás neprobádané změny, jako je manželství, rodičovství, stavba domu nebo zahraniční cesta? A všimli jste si také, jaké obrovské pozdvižení dokáže způsobit třeba drobná úprava pracovního prostředí, změna informačního systému, procesu, zakoupení nové technologie, zavedení nového systému odměňování či plánování práce? Napadlo vás někdy proč se to tak děje a jak to změnit?

Moje změna od řízení k flowfactory

Já sama jsem si prošla manažerskou praxí, kde jsem téměř 20 let implementovala moderní metody práce a strategického řízení, které by zvyšovaly firemní výkonnost a pomáhaly firmám růst a generovat výsledky.  Často jsem si lámala hlavu nad tím, jak je možné, že takové změny vyvolávají tak silné emoce mezi zaměstnanci, někdy i managementem nebo majitelem firmy, když přitom konečný efekt a přínos pro všechny byl významný? Někdy se změny podařilo úspěšně implementovat do firmy, ale po delší době se vše vrátilo do starých kolejí. Pak ke mě začaly přicházet zázraky ve formě nových zkušeností, příležitosti, učitelů a knih a já pochopila, že jezdec a slon, kteří v nás žijí potřebují jiný přístup.

Vnější a vnitřní motivace

Velký rozdíl pocítíte, když vám někdo říká, že byste měli zlepšit svoji strategii, dovenosti či znalosti, abyste měli lepší výsledky nebo když vám někdo pomůže zjisit, co vám brání v lepších výsledcích, po kterých toužíte nebo jaký jednoduchý nástroj vám může pomoci. Je to koncept rozvíjení dokonalosti – podívat se na situaci jako na dokonalou k tomu, abychom se v ní posunuli dále a to šťastně a trvale. Často stačí přesunout pozornost trochu jiným směrem, změnit zajeté návyky,  upravit prostředí, na které podvědomě reagujeme (procesy, motivační systém, styl komunikace apod.) a nestačíte se divit, k jakým změnám začne docházet. Často žijeme v mylné přestavě, že organizace je stroj a je potřeba zejména mozek, který ji řídí. Opak je pravdou. Hodně organizací zažívá neúspěch, protože se z jejich života vytratily vize, hodnoty, skutečný smysl, který za vším tím shonem stojí. Ale cesta zpátky existuje a rozhodně není tak spletitá, jak to na první pohled vypadá.

Jaká je podstata FlowFactory přístupu

FlowFactory  přístup je unikátní tím, že spojuje ty nejpraktičtější nástroje z oblasti strategického řízení, koučování, komunikace s týmem, zavádění změn a leadershipem do jednoho provázaného konceptu. Ve všech postupech je trvale zastoupen jeden aspekt a tím je radost a uspokojení z práce a zaměření se na člověka, který je zdrojem hodnot a výsledků.

Základní část tvoří individuální práce s klientem (FlowFactory coaching, mentorink nebo VIP poradenství).  Pokud se jedná o změny ve firmě, lze na tým aplikovat motivační týmové worskhopy. Pokud potřebuje svoji vizi ujasnit majitel, nejvhodnější je 2denní intezivní individuál. V případě podnikových změn následně pracuji s týmem jako mentor, který pomáhá vyškolenému týmu s odstraňováním překážek a posouvání změny vpřed.

Mimo konceptu FlowFactory nabízím zákazníkům i své standardní a prověřené strategické know-how – více o všech metodách a možnostech strategickém řízení na mých stránkách www.vaclavikova.com.

Chcete tedy zažít změnu a užívat si práce, která vás živí?

Vstupte tedy se mnou do procesu komplexní a dlouhodobé změny ve vaší práci a podnikání, nalezněte své „FLOW“ a dopřejte si zažívat každý den radost a zázraky v práci a následně i spokojenější osobní život. Garantuji vám, že si cestu i výsledky budete užívat. Napište mi nebo požádejte o schůzku. Budu se na vás těšit a ráda vás budu doprovázet na vaší FlowFactory cestě.

Váš FlowFactory coach Martina Václavíková, MBA

Nejnovější články

Prohlédnout Blog

Odebírejte náš Newsletter

Články, tipy a novinky ze světa managementu

Kontakt

Domluvte si nezávaznou schůzku

Jméno a příjmení:*
Firma:
Oblast zájmu:
Telefon:
Preferovaný termín:
Váš email:*
Martina Václavíková, MBA
FlowFactory coach
Fakturační adresa:
Martina Václavíková, MBA
Nádražní 373
76362 Tlumačov
IČO 63392160
DIČ 6561240026
info@vaclavikova.com +420 777 887 665 Martina Václavíková, MBA Martina Václavíková, MBA